Treći samit nacionalnih društava za srčanu slabost

Održan je u Valensiji (Španija) 25. oktobra 2013. godine sa rekordnom posjećenošću od 37 predstavnika nacionalnih društava koji su imali raspravu u vezi organizacijskih problemau zbrinjavanju pacijenata sa srčanom slabošću. Cilj je bio dobiti realne demografske statističke podatke za srčanu slabost. Podatci o incidenci i prevalenci srčane slabosti bili su dostupni u 22 zemlje. Prevalenca se kretala između 1% i 3%.

Postoji znatna heterogenost u dostupnosti ehokardiografije i natriuretskih peptidnih testova za pacijente sa akutnom srčanom slabošću. Transplantacija srca se ne izvodi u svim zemljama ( 5 evropskih ).

15 Nacionalnih društava za srčanu slabost imaju nacionalne smjernice, dok 22 imaju prevedene smjernice za srčanu slabost od strane Evropskog kardiološkog društva.

Jedan od najvažnijih zadataka je obrazovanje pacijenata bilo putem posebnih programa u okviru nacionalnih društava ili putem udruženja bolesnika. U većini zemalja nedostaje organizacija i obrazovanje bolesnika sa srčanom slabošću.

Većina nacionalnih društava za srčanu slabost sudjelovalo je u organizaciji Evropskog dana za srčanu slabost.

Obrazovanjem i usavršavanjem kardiologa treba osigurati da su teoretska znanja i praktične vještine slične u cijeloj Evropi. Asocijacija za srčanu slabost je da bi rješila taj problem razvila poseban kurikulum (specijalista za srčanu slabost).

Većina zemalja nema nacionalne registre za srčanu slabost, ali postoji veliki interes da nacionalna društva sudjeluju u registrima i anketama na nivou asocijacije za srčanu slabost pri Evropskom kardiološkom društvu.

Mnoge zemlje su na putu da reorganizuju liječenje bolesnika sa srčanom slabošću, koje uključuje namjenske Klinike za srčanu slabost ili centara srčane slabosti.

Budući da je javna percepcija za srčanu slabost niska, Odbor asocijacije za srčanu slabost istiće značaj obilježavanja dana srčane slabosti.

Jedan od mogućih pravaca aktivnosti je i nastanak mreže za srčanu slabost koja je usmjerena na pružanje pravovremene i optimalne terapije za akutne srčane slabosti, na način sličan na mrežu za liječenje infarkta miokarda sa ST elevacijom.

Dr. med.sc Denis Mršić