Radna grupa za angiologiju i perifernu cirkulaciju

Radna grupa za perifernu cirkulaciju

Mirza Dilić
Predsjednik radne grupe

Osnovni zadatak – promocija razumijevanja patofiziologije, klinike, dijagnostike i liječenja vaskularnih bolesti, arterijskog i venskog sistema.

Poseban fokus aktivnosti je klinički entitet oboljevanja više vaskularnih područja, koji se u savremenoj literaturi označava kao – polivaskularna bolest.

Zadaci se potpuno uklapaju u osnovni moto ESC – „To reduce the burden of cardiovascular diseases“ i mogu se nabrojati kao;

· prevencija vaskularnih bolesti,

· nove dijagnostičke i slikovne metode,

· razvoj novih metoda predikcije, i novih skoring sistema,

· novi terapijski modaliteti, intervencije na krvnim sudovima, kao i razvoj novih molekula u farmakološkoj terapiji.

Aktivnosti i intencije ove Radne grupe;

· uska saradnja sa kolegama iz RG za aterosklerozu, koja u najvećem procentu doprinosi porastu morbiditeta i mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti, i to u svjetskim razmjerama.

· novi pristup ovim pacijentima, posebno uzimajući u obzir komorbiditet sa drugim organskim sistemima, a sve u cilju nastupajućih promjena u dijagnostici i tretmanu.

· praćenje razvoja novih skoring sistema, novih softverskih platformi, novih istraživanja na molekularnom nivou, kao i određivanje novih ciljeva u liječenju bolesti.

· usvajanje i uvođenje novih metoda u kliničku primjenu, poboljšanje tretmana i njege ovih pacijenata.

· razvijanje saradnje sa kolegama iz područja epidemiologije, dijagnostike, imaginga, interventne terapije, rehabilitacije.

· učestvovanje u programima ESC i ACC, kao i učešće u istraživanjima na nivou EU.

· aktivnosti na planu zajedničkih sastanaka i intergrativnog pristupa kardiovaskularnim bolestima.

· praćenje novih naučnih spoznaja i dostignuća na planu mikrocirkulatornih bolesti, posebno kod specifičnih riziko grupa, pacijenata sa dijabetes melitusom i sistemnih bolesti.

Poseban cilj;

· involviranje u procese aterotromboze, hemostaze, vaskularne inflamacije i kliničkih komplikacija ovih stanja.

· uloga trombocita, i koagulacione kaskade, od bazičnih istraživanja do kliničkih istraživanja u ovoj oblasti, od esencijalne je važnosti u daljem planiranju rada .

Zaključak: širenje novih naučnih i praktičnih znanja o navedenim kliničkim putevima oboljevanja, kao i novim modalitetima dijagnostike vaskularnih bolesti, arterijskih i venskih, primjena novih terapijskih procedura i uvođenje novih molekula u farmakoterapiju, sigurno će u krajnjoj konsekvenci dovesti do efikasne dijagnoze, adekvatne terapije, i povoljnog ukupnog kliničkog ishoda vaskularnih bolesti.

U tom cilju, pozivam kolege da se uključe u rad ove Radne grupe, koja je otvorena za ideje, stručne i originalne radove, prezentacije, programe prevencije i terapije, te za profesionalnu i kolegijalnu saradnju.

Dobrodošli.

Prof. dr sc. Mirza Dilić, FESC, FACC

Nema članaka u ovoj kategoriji