Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

Radna grupa za Akutnu kardiovaskularnu skrb

Zlatko Midžić
Predsjednik radne grupe
Sadat Kurtalić
Potpredsjednik radne grupe

Definicija: Akutna kardiovaskularna skrb/AKS/ kao pojam podrazumijeva poduzimanje niz svrsishodnih,koordiniranih urgentnih medicinskih aktivnosti počev od momenta zatražene medicinske pomoći od strane pacijenta već i telefonskim pozivom,konsultacijom specijaliste urgentne medicine pa sve do dolaska u Centar hitnog zbrinjavanja.

Istovremeno proceduralno obuhvata više aktivnosti-procesa,fokusiranih na prisutne simptome pacijenta osobito ako su trenutno vitalno ugrožavajući ili se to nazire u neposrednoj budu- ćnosti,a koji iziskuju neodložan i različit nivo skrbi,inicijalno izvan bolnice pa sve do smještaja u jedinicu intenzivne njege.Stoga uspješna akutna kardiovaskularna skrb zahtijeva umrežavanje multidisciplinarnih pristupa.

U principu naša misija je da poboljšamo kvalitet pomoći i ishode pacijenata sa akutnim kardiovaskularnim bolestima.

Cilj naučnog programaAkutne kardiovaskularne asocijacije je usvojiti i primjenjivati recentne i najuspješnije spoznaje,procedure i postupke u akutnoj i intenzivnoj kardiovaskularnoj medicin- skoj skrbi i inkorporirati ih u neposrednu kliničku praksu koordinirano sa profesionalcima involviranim u taj proces - obuhvatajući: kardiologe,specijaliste urgentne medicine,interniste, kirurge,specijaliste radiologe,interventne praktičare,medicinske sestre,etc.

Ostali ciljevi obuhvataju aktivne kontakte sa Acute Cardiovascular Care Association /registriranim ogrankom ESC/ i Europskim Resusscitation Councilo-om s nastojanjem da se blagovremeno kroz vidove tekuće aktivnosti nastoje prezentirati vlastita istraživačka postignuća /iskustva/ na e-mail stranici RG za AKS/UKBiH/ i po mogućnosti u časopisu Europian Heart Journal of Acute Cardiovascular Care/članom ESC journal Family/.
Intencija je i uspostaviti kontakte sa drugim RG koje se bave određenim aspektima srčane akutnosti,pratiti anualne kongrese iz te oblasti pod pokroviteljstvom ESC,raditi na učenju i poboljšavnju dijagnostičkih metoda važnih za funkcionisanje akutnih srčanih procedura-laboratorijskih i slikovnih tehnika.Educirati mlade članove AKS kroz kurseve - škole iz CPR/CPR-Workshop/ po programima UKBiH i Europskog Resusscitationog Councila.
Organizirati godišnje simpozijume na nivou BiH sa internacionalnim učešćem u okviru UKBiH.