SVJETSKI DAN SRCA, 29.09.2022.

Dana, 29.09.2022. godine u organizaciji Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini je obilježen “Svjetski dan srca”. Članovi udruženja, zajedno sa studentima Medicinskog fakulteta u Sarajevo, kao i sa studentima “School of Medicine, Sarajevo School of Science and Technology”” su sproveli kontrolu lipoproteina niske gustoće (eng. low-density lipoprotein, LDL) građanima grada Sarajeva, kontrolisali krvni pritisak, razgovarali o njihovoj propisanoj terapiji, o načinu uzimanje njihove terapije i važnosti i same adherence, te savjetovali građene o važnosti nefarmakoloških mjera u cilju prevencije akutnog kardiovaskularnog incidenta.

Također, u sklopu Programa organizovano je i šest predavanja, koja su obuhvatila teme primarne i sekundarne prevencije kardiovaskularnog incidenta, značaj detekcije familijarne hiperholesterolemije, terapeutskog modaliteta hiperlipidemije, upotrebe savremenih lijekova za diabetes mellitus kroz prizmu kardiovaskularne patologije, prevencije i venskog i arterijskog tromboembolizma, te značaju stratifikacije pacijenta u odnosu na metabolički poremećaj.