Informacija o sastanku Upravnog Odbora UKuBiH, Tuzla, 06.11.2022.

Na sastanku UO UKuBiH, Tuzla, 06.11.2022. izvršena je detaljna analiza 9. Kongresa UKuBiH sa međunarodnim učešćem, održanog u Sarajevu, 13-16.10.2022.

Zaključak:
UO UKuBiH, nakon detaljne analize, zaključuje da je ukupan rezultat Kongresa izuzetno uspješan, imajući u vidu da je učestvovalo više od 500 učesnika, 44 pozvana predavača iz inostranstva, zatim Predsjednici svih Radnih grupa Udruženja.
Održano je ukupno 28 Fokus sesija, 8 Oralnih sesija, 6 Poster sesija, 8 Satelit simpozija i 3 Radionice.
Svi primljeni abstrakti štampani su u Knjizi Abstrakta 9. Kongresa, na bosanskom/srpskom/hrvatskom i/ili engleskom jeziku, koja je registrovana u ISBN i COBISS.BH-ID.

Saopštenje UO UKuBiH:
1. UO UKuBiH razmatrao je i dešavanja na zakazanoj Skupštini UKuBiH u okviru Kongresa. Konstatuje se da je bilo planirano održavanje godišnje redovne Skupštine UKuBiH, na dan 15.10.2022, sa početkom u 19:00 h.
2. Predsjednik Skupštine otvorio je zasjedanje, nažalost, u toku verifikacije članova došlo je do neprimjerenih komentara pojedinih kolega, neutemeljenih diskusija i stavova, uvredljivih obraćanja prema predsjedniku Skupštine i predsjedniku UO UKuBiH.
Obzirom da se u tako narušenoj atmosferi nije mogao utvrditi i verificirati tačan broj delegata/članova Skupštine, pa prema tome ni utvrditi predloženi Dnevni red, predsjednik Skupštine je u skladu sa Poslovnikom prekinuo Skupštinu, i najavio održavanje Skupštine nakon što se utvrdi i verificira tačan broj aktivnih članova UKuBiH.

UO UKuBIH