Pedijatrijska kardiologija – Kongres kardiologa BiH 13.-16.10.2022

Kongres kardiologa BiH

Sarajevo 13-16.10.2022.

Pedijatrijska kardiologija

 

 1. Senka Mesihović-Dinarević, Jasminka Prguda-Mujić, Timur Šečić:Post-COVID-19 kod 70 djece iz Sarajeva-kardiovaskularni i imunološki aspekt” – ABSTRACT
 2. Ediba Hadžimujić: ”Long Covid i MISC”
 3. Fatima Begić, Melita Vukalić Zornić: “Iskustvo u liječenje djece oboljele od multisistemskog inflamatornog sindroma (MISc), kardiološke manifestacije, na odjelu Pedijatrije KB dr. Irfan Ljubijankić Bihać“ – ABSTRACT
 4. Almira Kadić: ”Poremećaji srčanog ritma i Covid infekcija u pedijatijskoj populaciji-opcije tretmana” – ABSTRACT
 5. Elek Miroslav: “Perkutana implantacija pulmonalne valvule” – ABSTRACT
 6. Vladimir Jegdić: “Fetalna ehokardiografija u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar” – ABSTRACT
 7. Kardašević Mediha, Dinarević Senka, Hadžić-Kečalović Azra: “Terapijski efekt Paracetamola u tretmanu perzistentnog ductus arteriosusa kod prematurusa: prikaz dva slučaja” – ABSTRACT
 8. Lutvo Sporišević1, Anes Jogunčić2, Senka Mesihović-Dinarević3, Zoran Budimić4, Mirela Lisičić-Konaković1, Aida Lokvančić-Bekto1:“Mediteranski index kvalitete prehrane-mogući prediktor pretilosti kod predškolske djece /nastavak istraživanja/“ – ABSTRACT
 9. Senka Mesihović-Dinarević, Anes Jogunčić Grit Kristen Sarić, Liana Cambj-Sapunar, Davor Petrovic, Berislav Topić, Vjekoslav Krželj, Sanja Jurišić, Senad Saric, Lutvo Sporišević, Samir Prohic, Aida Ramić: “Prematuritet i kardiovaskularne bolesti-mogući novi riziko faktori” – ABSTRACT
 10. Jasminka Ibrahimović:” Recidivirajući tumor u srcu – prikaz slučaja” – ABSTRACT
 11. Zijo Begić, Hidajeta Begić, Senka Mesihović-Dinarević: “Aritmije djece” – ABSTRACT
 12. Majda Smajilagić, dr Elma Smajlović: “Poremećaji srčanog ritma u dječijoj dobi-prikaz slučaja AV bloka II stupnja, tip Mobitz II” – ABSTRACT
 13. Majda Smajilagić, ¹, Smajlagić M.², Karahasan M.²:“Gerbode ventricularni septalni defekt – rijetka kardijalna anomalija” – ABSTRACT
 14. Mediha Kardašević¹, Fatima Begić², Rusmira Konjević³;”Screening na urođene srčane anomalije u Kantonalnoj bolnici Bihać: desetogodišnje iskustvo” – ABSTRACT
 15. Tomica Božić, Maja Batinica: “Klinički značaj srčanih biomarkera u djece sa prirođenim srčanim greškama” – ABSTRACT
 16. Ružica Borović: “Analiza kliničkog toka i ishoda liječenja bolesnika sa Akutni i recidivanti pericarditis u dječijem uzrastu” – ABSTRACT
 17. Mirza Halimić: ”Tamna Strana Mjeseca: Desni Ventrikul” – ABSTRACT

 

Congress of cardiologists of Bosnia and Herzegovina

Sarajevo 13-16.10.2022.

Pediatric cardiology 

 

 1. Senka Mesihović-Dinarević, Jasminka Prguda-Mujić, Timur Šečić:Post-COVID-19 in 70 children from Sarajevo-cardiovascular and immunological aspect” – ABSTRACT
 2. Ediba Hadžimujić:”Long Covid and MISC”
 3. Fatima Begić, Melita Vukalić Zornić: “The experience of treated children for MISc, cardiac manifestation, in Department of Paediatrics CH dr. Irfan Ljubijankić Bihać” – ABSTRACT
 4. Almira Kadić:” Heart rhythm disorders and Covid infection in the paediatric population – treatment options” – ABSTRACT
 5. Elek Miroslav: “Percutaneous pulmonary valve implantation” – ABSTRACT
 6. Vladimir Jegdić: “Foetal echocardiography at the University Clinical Hospital Mostar” – ABSTRACT
 7. Kardašević Mediha, Dinarević Senka, Hadžić-Kečalović Azra:“ “Therapeutic effect of Paracetamol in the Treatment of Persistent Ductus Arteriosus in Premature Babies: Report of Two Cases” – ABSTRACT
 8. Lutvo Sporišević1, Anes Jogunčić2, Senka Mesihović-Dinarević3, Zoran Budimić4, Mirela Lisičić-Konaković1, Aida Lokvančić-Bekto1: “Mediterranean diet quality index – possible predictor of obesity in preschool children [continued research]” – ABSTRACT
 9. Senka Mesihović-Dinarević, Anes Jogunčić Grit Kristen Sarić, Liana Cambj-Sapunar, Davor Petrovic, Berislav Topić, Vjekoslav Krželj, Sanja Jurišić, Senad Saric, Lutvo Sporišević, Samir Prohic, Aida Ramić: “Prematurity and cardiovascular disease – a possible new risk factors” – ABSTRACT
 10. Jasminka Ibrahimović:” Recurrent heart tumor – case report” – ABSTRACT
 11. Zijo Begić, Hidajeta Begić, Senka Mesihović-Dinarević: “Arrhythmias in children” – ABSTRACT
 12. Majda Smajilagić, dr Elma Smajlović: “Heart rhythm disorders in childhood, A case report of AV block II degree, type Mobitz II” – ABSTRACT
 13. Majda Smajilagić, ¹, Smajlagić M.², Karahasan M.²:“Gerbode ventricular septal defect – a rare cardiac anomaly” – ABSTRACT
 14. Mediha Kardašević¹, Fatima Begić², Rusmira Konjević³;” Screening for congenital heart anomalies at the Cantonal Hospital of Bihać: ten years of experience” – ABSTRACT
 15. Tomica Božić, Maja Batinica: “Clinical significance of cardiac biomarkers in children with congenital heart defects” – ABSTRACT
 16. Ružica Borović: “Analysis of the clinical course and outcome of the patient’s treatment with acute and recurrent pericarditis in children’s population” – ABSTRACT
 17. Mirza Halimić:”The Dark Side of the Moon: The Right Ventricle” – ABSTRACT