Sastanak HFA Young ambassadors

Dana 13,03.2023. je održan online sastanak predstavnika mladih Asocijacije za srčanu slabost -HFA Evropskog udruženja kardiologa-ESC i mladih ambasadora HFA (HFA Young Ambassadors). Cilj sastanka je bio da se mladim ambasadorima nacionalnih društava ukaže na njihove obaveze u sklopu dvogodišnjeg mandata, te načine na koje mogu da postignu postavljene ciljeve od strane ESC i HFA, te na koji način mogu da unaprijede aktivnosti svojih nacionalnih društava.

Rečeno je da je glavna uloga HFA mladih ambasadora da predstavlja potrebe i interese nacionalnih društava i svoje mlade zajednice, zatim da promoviše članstvo u HFA i aktivnosti u svojoj zemlji, te da stvori nacionalnu mrežu mladih zdravstvenih profesionalaca i da bude dio globalne mreže za HFA.

Ove ciljeve će ambasadori postići na način da će biti primarni kontakt sa HFA mladom zajednicom i zajednicom mladih u svojoj zemlji, zatim tako što će ohrabriti kolege da postanu članovi HFA. Takođe jedan od važnih načina promocije ciljeva jeste angažman na socialnim i društvenim mrežama, kongresima itd. Potrebno je održavati sastanke sa mladom zajednicom HFA i zajednicom mladih u svojoj zemlji, kako bi se osvježile informacije o inicijativama, te pričalo o teškoćama i dijelile ideje.

Mr sc. dr Milan Gluhović koji je imenovan za HFA mladog ambasadora za BiH Vas moli da popunite anketu u prilogu koja će biti jedan od prvih koraka ka tome da se bolje razumije šta mladi ljekari očekuju od svog članstva Asocijaciji za srčanu slabost- HFA ESC, kao i njihovo razmišljanje o tome na koji način ovo profesionalno udruženje može da im pomogne u širenju znanja, vještina i profesionalnom napredovanju.

ANKETA: https://www.research.net/r/NeedsofHFAyoungmembers

Takođe koristimo priliku da pozovemo sve mlade članove Udruženja kardiologa u BiH koji su zainterosovani da se povežu sa mladom zajednicom HFA, da učestvuju u budućim aktivnostima, programima, apliciranju za stipendije i grantove, da kontaktiraju dr Gluhovića na milangluhovic84@gmail.com