OBAVIJEST I POZIV ZA GODIŠNJU I IZBORNU SKUPŠTINU UK u BIH

Poštovane kolegice i kolege,

Obavještavamo Vas da je na sjednici Upravnog odbora UK u BiH koja je održana 04.11.2023. god., donesena odluka da se  redovan godišnja i izborna sjednica Skupštine UK u BiH održi dana 09.12.2023. god., sa početkom u 12:00 sati u Kući Srca – Štrosmajerova br. 6, Sarajevo.

Materijale za godišnju sjednicu Skupštine UK u BiH i to: Prijedlog izmjene Statuta UK u BiH i Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine postavljeni su na uvid na WEB stranici UK u BiH i dostupni su svim  članovima UK u BiH 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine UK u BiH. Sve vaše sugestije na Prijedlog izmjene Statuta UK u BiH (Statut iz 2016 godine nikad nije usvojen u Ministarstvu pravde BiH zbog tad podnesene tužbe od strane grupe članova koja je željela podjelu udruženja), kao i na Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine, možete dostaviti na zvaničnu e-mail adresu UK u BiH: info@ukbih.com do 24.11.2023. god.

Na WEB stranicu UK u BIH postavljen je spisak verificiranih članova UK u BiH na dan 04.11.2023. god. koji je verificiran od strane Upravnog odbora UK u BiH. Vase primjedbe vezane za eventualne propuste u vezi sa članstvom možete uputiti Upravnom odboru UK u BiH do 24.11.2023. god., a žalbe na odluke Upravnog odbora UK u BiH u vezi sa članstvom po Statutu UK u BiH možete uputiti Skupštini UK u BiH koja je drugostepeni organ i koja rješava po žalbama.

Na godišnjoj Skupštini UK u BiH izvještaje o radu podnose svi organi udruženja ( Predsjednik UK u BIH, Upravni odbor UK u BiH i Predsjednik Skupštine UK u BiH). Predsjednici radnih grupa i nacionalni koordinatori izvještaje o radu dostavljaju Predsjednici Udruženja i Upravnom odboru UK u BiH do 24.11.2023, a njihov izvještaj usvaja Skupština UK u BiH.

Planirano je da se prvo održi godišnja sjednica Skupštine UK u BiH, a nakon pauze izborna sjednica Skupštine UK u BiH. Na izbornoj sjednica Skupštine UK u BiH biraju se svi organi upravljanja UK u BiH: Predsjednik UK u BIH, Generalni sekretar, Upravni odbor UK u BiH i Predsjednik Skupštine UK u BiH, predsjednici radnih grupa i nacionalni koordinatori, obzirom da je svim dosadašnjim licima koja su izabrana u organe upravljanja UK u BiH istekao mandat.

Po jedinom važećem Statutu UK u BiH iz 2013 godine, za sve navedene pozicije mogu se  kandidirati svi članovi UK u BiH koji su svojim dosadašnjim radom i  zalaganjem dali najveći doprinos u radu UK u BiH u skladu sa kriterijima bodovanja iz Poslovnika o radu skupštine UK u BIH ako bude usvojen na godišnjoj sjednici Skupštine UK u BiH.

Na osnovu Statuta UK u BiH (2013 godine jedini validan Statut UK u BiH usvojen je i registrovan u Ministarstvu pravde BIH i postavljen je na zvaničnu WEB stranicu UK u BiH) ovim putem pozivamo sve članove UK u BiH da pošalju svoje kandidature. Uz kandidature potrebno je poslati kompletnu biografiju (CV) i detaljan program rada za poziciju UK u BiH za koju se kandidirate.

Obavezno u kandidaturi navesti vaše aktivnosti u radu u UK u BiH u posljednjih 10 godina (radionice, simpozijume, kongrese, škole itd., a izbjegavati lična predstavljana na domaćim i međunarodnim skupovima koji nisu predmet bodovanja). Kandidati za navedene pozicije UK u BiH dužni su uz kandidaturu dostaviti svoju strategiju rada i razvoja za poziciju u UK u BiH za koju se kandidiraju u pisanoj formi i CV. Kandidatura se može dostaviti do 24.11.2023 god.

Kandidaturu, CV i program rada trebate dostaviti na e-mail adresu UK u BiH: info@ukbih.ba, i u pisanoj formi administrativnom radniku Nini Bahtić, koja će skupiti sve  kandidature i dostaviti ih Upravnom odboru UK u BiH.

Sve blagovremeno pristigle potpune kandidature sa strategijama rada i razvoja, razmatrat će Upravni odbor UK u BIH. Nakon što izvrši verifikaciju  i provjeru ispravnosti kandidatura Upravni odbor UK u BIH će dostaviti Skupštini UK u BIH finalni spisak kandidata za sve pozicije za koje se biraju sa svim ostalim potrebnim podacima (pisanu kandidaturu i program strategije rada i razvoja). Svim članovima UK u BiH ćemo blagovremeno dostaviti kandidature na uvid i postaviti ih na WEB stranici UK u BiH.

Srdačan pozdrav!

 

Predsjednik Upravnog odbora UK u BIH
Prof. dr. Fahir Baraković

Predsjednik UK u BiH

Prof. dr.Zumreta Kušljugić