SVJETSKI DAN SRCA

Prevencija kardiovaskularnih bolesti (CVB) se definise kao koordinisani skup akcija na nivou populacije ili ciljne grupe, koji ima za cilj da eliminiše ili minimalizuje uticaj kardiovaskularnih bolesti i sa njima povezanih poteškoća. CVB predstavljaju vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta, uprkos poboljšanom ishodu. Mortalitet od koronarne bolesti (CAB) je opao od osamdesetih godina, naročito u visoko zahvaćenim područjima. U mnogim evropskim državama stope CAB su sada manje od polovine nego što su bile ranih osamdesetih zahvaljujući preventivnim merama kao što je prevencija I zakon o pušenju. Ipak, različitost među državama perzistira i mnogi rizikofaktori, naročito gojaznost i dijabetes mellitus, značajno su u porastu. Ako bi prevencija bila primenjena prema instrukcijama, značajno bi se redukovale prevalence CVB. Prevencija bi trebala biti usmerena na generalnu populaciju u vidu promocije zdravih životnih navika i na individualnom nivou t.j. kod osoba sa umerenim i visokim rizikom od CVB i pacijenata sa dokazanom CVB, eliminisanjem nezdravog životnog stila (npr. nekvalitetne ishrane, fizičke neaktivnosti, pušenja) i optimalizacijom riziko faktora. Efektivnost prevencije se ogleda u eliminisanju štetnih životnih navika kojim se može prevenirati čak 80 % CVD i 40 % malignih tumora (ESC preporuke).

Obilježavanje svjetskog Dana srca svakako treba biti podsjetnik za sve zdravstvene profesionalce da svojim radom i adekvatim preventivnim mjerama doprinosimo sveobuhvatnom osiguranju kvaliteta života I dugovječnosti svih naših građana.

Svim članovima UKuBiH čestitamo “Svjetski Dan srca

UDRUŽENJE KARDIOLOGA U BiH