O nama Radna grupa za pedijatrijsku kardiologiju

UDRUŽENJE KARDIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE Radna Grupa Pedijatrijske Kardiologije Radna Grupa Pedijatrijske Kardiologije je dio Udruženja kardiologa i angiologa BiH /UKBiH/ i kao takva je članica je Svjetskog i Evropskog udruženja kardiologa kao i Evropskog Udruženja Pedijatrijskih Kardiologa (AEPC). Deluje pri UKBIH kroz Sekciju Pedijatrijske kardiologije. Članovi Radne Grupe Pedijatrijske Kardiologije su: Prof.dr.Senka Dinarević Mr.dr.Zijo Begić, Prof.dr.Hidajeta Begić, Prim.dr.Tomica Božić, dr.Majda Smailagić, Prim. Dr.Jasminka Ibrahimović, Prim.dr.Fatima Begić, Mr.dr. Miroslav Elek, Mr.dr. Stevan Bajić Mr. dr. Kadić Almira, Dr. Ediba Hadžimujić, Doc.dr. Željko Rončević, Prim.Dr.Karahasan, Mr. Dr. Mirza Halimić, Dr Ružica Borović, Dr.Dario Đukić, Mr.dr.Snežana Simić-Perić, Prim.Dr. Enisa Čaluk, VMS Indira Poplata. Sekcija Pedijatrijske kardiologije od osnivanja, uz eminentne članove: Prof.dr. Ešref Sarajlić, Prof.dr. Hasna Kusturica-Mesihović, Doc.dr. Hadžo Čengić, Prim.dr. Vera Lojpur-Simić, Prim dr Rešad Terzić, aktivno doprinosi segmentu pedijatrijske kardiološke medicine u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti Radne Grupe Pedijatrijske kardiologije se odvijaju kroz Udruženje kardiologa i angiologa BiH, saradnju sa Odborom za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka Bosne i Hercegovine, kao i kroz naučno istraživački i edukativni rad. Ogledalo razvijenosti jedne zemlje očituje se u stupnju razvijenosti pedijatrijske kardiologije i kardiohirurgije. Članovi Radne Grupe aktivno su učestovali u unapređenju pedijatrijske kardiologije u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim smjernicama /AEPC/, aktivnim učešćem, edukacijama, uvođenjem novih dijagnostičko terapijskih metoda i algoritama liječenja pedijatrijske populacije, kao i uspostavljanju dječije kardiohirurgije u Bosni i Hercegovini, što je podrazumjevalo adekvatan prostor, operativne i kateterizacione sale, intenzivne i postintenzivne njege i terapije, savremenu opremu, stvaranja novog tima lječnika, invazivnih i neinvazivnih kardiologa, neonatalnih i pedijatrijskih kardijalnih intenzivista. Kardiohirurški tretman se odvijao od strane kolega iz Austrije, Švedske, Slovenije, Njemačke i Amerike kao i lokalnog tima kardiohirurga. Svim pacijentima u BiH sa USA duktus zavisnim anomalijama od 1997. godine omogućena je terapije PGE, ehokardiografija, transezofagealna ehokardiografija, neonatalna i pedijatrijska intenzivna njega i terapija, Tilt table test /2009/, Ergometrija /2008/; 24-72 satni Holter krvnog pritiska /2006/; 24-72h Holter EKG /2003/; Balon Atrijalna Septostomija /2002/, srčana kataterizacija /od 1997/ uz strane timove, kao i postepena primjena savremenih dijagnostičko terapijskih protokola u cijeloj BiH, uz educiran lječnički, kardiološki, anesteziološki, intenzivistički kao i sestrinski kadar. U periodu od 1997. do januara 2016. godine kardiohirurški je tretiran 883 pacijent, a srčana kateterizacije provedena kod 306 pacijenata, ukupno 1109 pacijenata iz Bosne i Hercegovine, od strane tima ljekara iz Austrije, Švedske, Slovenije, uz lokalni tim kardiohirurga. Liste čekanja u januaru 2016. godine za kardiohirurški zahvat, radiofrekventnu ablaciju i srčanu kateterizaciju: terapeutsku ili dijagnostičku, su bile svedene na minimum, imajući u vidu i periodične dolaske timova iz Austrije /osim tretmana Hipoplastičnog lijevog srca vršen u Beču/; Švedske; upućivanja u Italiju hladnih slučajevi; Tursku /transport iz BiH zbog Dg.Transpozicija velikih krvnih sudova+VSD, Dg.Transpozicija velikih krvnih sudova, Dg.Truncus arteriosus communis, Dg. Arrythmio cordis za Radiofrekventnu ablaciju nakon Elektrofiziološke studije/ dok se tretman većine urođenih sračnih anomalija vršio od strane lokalnog tima. U tom periodu, educiran i certificiran je subspecijalistički kadar pedijatara kardiologa u: Bihaću, Tuzli, Zenici, Mostaru, Banja Luci, Travniku i Sarajevu. Savjetovalište za adulte i tinejdžere sa urođenim srčanim anomalijama osnovano je 2013. pri Pedijatrijskoj klinici KCU Sarajevo kao i Savjetovalište za preventivnu kardiologiju, Savjetovalište za sportsku medicinu. Udruženje roditelja djece sa urođenim srčanim anomalijama /USA/ „HRABRA SRCA“ osnovano je 2013.godine, kreirana je i web stranica uz plan pregleda i susreta djece, ljekara kardiologa, psihologa i medicinskih sestara. Vodič za roditelje djece sa USA je dostupan od 2000. godine.Vakcinisanje djece sa USA Synagisom u cilju prevencije respiratornog sincicijelnog virusa /RSV/ vrši se kontinuirano u Sarajevu, Zenici, Bihaću, Mostaru, Tuzli i Banja Luci. Upućena je 2015. godine inicijativa prema Federalnom ministarstvu zdravstva za sistemsko rješavanje transplantacije srca djece. Kontinuiran je plan osvježenja kadrova ljekara kardiologa, subspecijalista i medicinskih sestara u svih gradovima BiH. Uspostavljen je Registar urođenih srčanih anomalija prema EURO CARD-u, (2007.godine) koji je distribuiran u vidu CD članovima Sekcije. Podaci su pohranjeni u centralni kodeks BiH, uz obavezu prikazivanja na web stranici Udruženja pedijatara BiH. Pedijatrijska kardiologija je uvijek bila srce pedijatrije, i zajedno sa pedijatrijskom hirurgijom učinila je moguć napredak drugih grana pedijatrije i direktno doprinjela smanjenju perinatalnog mortaliteta koji je jedan od glavnih indikatora razvoja jedne države. Stoga, se redovno evaluira rad i aktivnost Radne Grupe Pedijatrijske kardiologije uz strategiju organizovanja kardiološke službe na nivou BiH prema evropskim načelima i primjeni savremene kardiološke doktrine. Fokus lječnika i zdravstvenog sistema ne treba biti usmjeren samo ka traženju boljeg i višeg standarda tretmana, već bi primarni cilj trebao biti istraživanje puteva prevencije bolesti. Pedijatrijska kardiologija u BiH je u intenzivnom progresu, uključujući dijagnostiku, tretman i praćenje pacijenata sa urođenim i stečenim srčanim anomalijama. Invazivna kardiologija, sa fetalnom i transezofagealnom, uz širenje kardiohirurškog operativnog spektra tretmana urođenih srčanih anomalija od strane lokalnog tima, predstavlja imperativ strategije u sljedećoj dekadi uz kontinuitet istraživanja u pedijatrijskoj kardiologiji. Kroz Udruženje kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine, Radna grupa pedijatrijske kardiologije vrši kontinuiranu aktivnost kroz učešće na Kongresima, Simpozijima, edukacijama i naučno istraživanom projektima. U saradnji sa Odborom za kardiovaskularnu patologiju ANU BiH učestvuje u obilježavanju Svjetskog dana srca, koji se održava 29. septembra svake godine, pri World Heart Organisation (WHO), organizovanjem Međunarodnih Simpozije u ANUBiH koji su rezultirali izdavanjem publikacija povodom ovog jubileja; https://publications.anubih.ba/handle/123456789/729, i to:
 1. Simpozij Ja radim sa srcem, ANUBiH, 2010. Knjiga sažetaka
 2. Internacionalni simpozijum o Plućnoj arterijskoj hipertenziji, ANUBiH, 2011. Zbornik radova: Mesihović-Dinarević S, urednica. Internacionalni simpozijum o Plućnoj arterijskoj hipertenziji. Posebna izdanja CXXXIX. Odjeljenje medicinskih nauka knjiga 39. Sarajevo: ANUBiH; 2011.
 3. Simpozij Riziko faktori za nastanak kardiovaskularnih bolesti, ANUBiH, 2011. Zbornik radova: Mesihović-Dinarević S, urednica. Riziko faktori za nastanak kardiovaskularnih bolesti. Posebna izdanja CXLI. Odjeljenje medicinskih nauka knjiga 40. Sarajevo: ANUBiH; 2011.
 4. Simpozij Urođene srčane anomalije, ANUBiH, 2012. Knjiga sažetaka Zbornik radova: Mesihović-Dinarević S, urednica. Simpozij Urođene srčane anomalije. Posebna izdanja CL. Odjeljenje medicinskih nauka knjiga 42. Sarajevo: ANUBiH; 2012.
 5. Međunarodna naučna konferencija Perspectives in Paediatric Cardiology, IUC Dubrovnik, 2012. Knjiga sažetaka Zbornik radova: MesihovićDinarević S, editor. International Scientific Conference Perspectives in Paediatric Cardiology. Special Editions CLI. Department of Medical Sciences 43. Sarajevo: ANUBiH; 2012.
 6. Simpozij Poremećaji srčanog ritma kod djece, sportista i odraslih, ANUBiH, 2013. Knjiga sažetaka
 7. Simpozij Stečene bolesti srca, ANUBiH, 2014. Knjiga sažetaka,Zbornik radova: Mesihović-Dinarević S, editor. Scientific Symposium Aquired Heart Diseases. Special Editions CLVIII. Department of Medical Sciences 45. Sarajevo: ANUBiH; 2014.
 8. Međunarodni naučni simpozij Fetalna medicina: od Leonarda da Vincia do danas, Sarajevska Vijećnica, 2015. Knjiga sažetaka (radni materijal). Zbornik radova: Mesihović-Dinarević S, urednica. Međunarodni naučni simpozij Fetalna medicina: od Leonarda da Vincia do danas. Posebna izdanja CLIX. Odjeljenje medicinskih nauka knjiga 46. Sarajevo: ANUBiH; 2015.
 9. Međunarodni simpozij Mitral Valve Diseases in Children and Adults, ANUBiH, 2016. Knjiga sažetaka,Zbornik radova: Mesihović-Dinarević S, editor. International Symposium Mitral Valve Diseases in Children and Adults. Special Editions CLXVIII. Department of Medical Sciences 49. Sarajevo: ANUBiH; 2017.
 10. Simpozij Health management with special attention to cardiovascular diseases, ANUBiH, 2018. Knjiga sažetaka Zbornik radova: MesihovićDinarević S, editor. Symposium Health management with special attention to cardiovascular diseases. Special Editions CLXXVII. Department of Medical Sciences 52. Sarajevo: ANUBiH; 2018.
 11. Simpozij s međunarodnim učešćem Heart and …, ANUBiH, 2019. Knjiga sažetaka. Zbornik radova: Mesihović-Dinarević S, editor. Symposium with International Participation Heart and …, Special Editions CLXXXI. Department of Medical Sciences 54. Sarajevo: ANUBiH; 2019.
 12. Međunarodni naučni simpozij: Dijagnostika u kardiologiji, ANUBiH, 2020.
 13. Međunarodni naučni simpozij: Urođene srčane bolesti kod odraslih (GUCH), ANUBiH, 2021. Knjiga sažetaka (radni materijal). Zbornik radova: Mesihović- Dinarević S, editor. International Scientific Symposium Diagnostics in Cardiology and Grown-Up Congenital Heart Disease (GUCH). Special Editions CXCIX. Department of Medical Sciences 60. Sarajevo: ANUBiH; 2021.
U svim gradovima u BiH, Članovi Radne Grupe u sklopu obilježavanja Svjetskog dana srca, organiziraju na trgovima, u isto vrijeme, druženje ljekara, medicinskih sestara, studenata medicine i učenika srednjih medicinskih škola sa građanima, mjerenje vrijednosti šećera u krvi, pulsa, saturacije kiseonikom, krvnog pritiska, uz zdravstveno prosvjećivanje o zdravom načinu života. Članovi Radne Grupe Pedijatrijske Kardiologije učestvuju i u Projektima pri Odboru za kardiovaskularnu patologiju ANU BiH i to:
 1. Kardiovaskularne bolesti i oralno zdravlje
 2. Značaj screeninga prekomjerne tjelesne mase/pretilosti kod predškolske djece u prevenciji prijevremenog kardiometaboličkog rizika
 3. Pretilost i Periodontitis-Utjecaj ishrane na oralno i opšte zdravlje djece i adolescenata
 4. Covid 19 u pedijatrijskoj i adultnoj populaciji-kardiovaskularni aspekt
 5. Doedukacija ljekara primarne zdravstvene zaštite iz bazičnih pedijatrijskih znanja uključujući urgencije kardiologije i preventivne aktivnosti
 6. Mediteranska ishrana i kardiovaskularne bolesti
Strategija Svako dijete i mladi adoleescent koji zahtjeva medicinski tretman treba isti da primi sa najvišim standardom tretmana, zdravstvene njege i zaštite od strane treniranih kompetentnih profesionalaca, liječnika i medicinskih sestara/tehničara na vrijeme, u adekvatnim uslovima primjenjujući principe dobre liječnićke prakse. Misija Radne Grupe Pedijatrijske kardiologije:
 • detekcija riziko faktora za razvoj kardiovaskularnih bolesti,
 • monitoring zdravstvenog stanja populacije,
 • provođenje preventivnih mjera za nastanak kardiovaskularnih bolesti /promocija sporta i tjelesne aktivnosti, mjerenje krvnog pritiska, triglicerida, šećera u krvi, određivanja indeksa tjelesne  mase,  izračunavanje  kardiovaskularnog  rizika,  procjena  rizika  za  srčano  krvne bolesti, savjeti o prehrani/,
 • uspostavljanje savremenih algoritama dijagnoze i tretmana kardiovaskularnih bolesti /urođenih i stečenih/ od koncepcije, djetinjstva, adolescencije i zrele dobi,
 • zdravstveno prosvjećivanje,
 • unapređenje naučnog znanja iz oblasti kardiovaskularne medicine.
 • promocija preventivne kardiologije kroz edukacioni program: adekvatne ishrane od rođenja, u porodici, školi, životnom okruženju kao i putevima vođenja optimalnog života.
 • monitoring i primjena novina u kardiovaskularnoj dijagnostičkoj medicini, pedijatrijskoj kardiohiruriji i dijagnostičko terapeutskoj srčanoj kateterizaciji, modalitetima ehokardiografije, fetalnoj ehokardiografiji, genetici, slikovnim tehnikama, MRI, CT, artificijelnoj inteligenciji, dijagnostici i terapiji poremećaja srčanog ritma kod djece i odraslih, urođenim srčanim anomalijama adolescenata, kardijalnim dijagnostičkim protokolima tokom COVID 19 infekcije, profesionalnoj promociji sistemskih intervencija, poboljšanjima zdravstvene njege u skladu sa vodičima u Evropskoj uniji.
 • provođenje savremene zdravstvene politike, pisane medicinske misli naučnim publikacijama i projektima
Način rada Radne Grupe Pedijatrijske kardiologije:
 • redovni sastanci,
 • simpoziji,
 • kongresi,
 • radionice,
 • edukacije.
Sarajevo 30.6.2022. Prof.dr.sci.med Senka Mesihović-Dinarević