O nama RG Mladi kardiolozi

RGMK okuplja mlade ljekare, interniste, kardiologe, specijalizante i subspecijalizante kardiologije koji žele da se usavršavaju na polju kardiologije, a koji su mlađi od 40 godina.

Radna grupa mladi kardiolozi (RGMK) Udruženja kardiologa (UK) u BiH je osnovana 2014 god i od tada su predsjednici biliLarisa DizdarevicHudic, Mirsad Selimovic, teIrma Bjedic iAhmed Hujdurovic. Od ove godine predsjednik je Milan Gluhović a podpredsjednici Jasenko Radović, AnelaŠubo i Omer Manov. Mandat predsjednika traje 2 godine i ne može biti biran više od dva puta. Mandat predsjednika radne grupe potvrđuje Upravni odbor Udruženja kardiologa u BiH na prijedlog predsjednice udruženja.

Članstvom u UK u BiH stiče se automatski članstvo u Evropskom udruženju kardiologa (ESC), Evropskoj asocijaciji za aterosklerozu (EAA) i Svjetskoj fondaciji za srce (WHF).

Mladi kardiolozi koji aktivno rade u UK stiču pravo na besplatnu kotizaciju na kongresu ESC-a, i imaju priliku da se prijavljuju se na edukativne besplatne vebinare ikurseveza mlade kardiologe, te dobijajuslobidanpristup ili popust na pristup časopisima, smjernicama, knjigama i drugim edukativnim materijalima, kao i mogućnost da budu birani i učestvuju u izboru grupa u okviru ovih udruženja.

Kardiologija je jedna od medicinskih disciplina koja je doživjela najveći napredak u posljednjih nekoliko decenija i postoji sve veća potreba da se medicinski profesionalci usavršavaju iz raznih oblasti ove veoma intersantne i raznovrsne discipline. Takođe, pred UK u BiH je velika obaveza da svoje svoju misiju, koja podrazumjeva smanjivanje morbiditeta i mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti sprovede na što brži i efikasniji način, a za to je potreban što veći broj dobro edukovanih medicinskih profesionalaca iz ove oblasti.

Imajući ovo na umu, misija RGMK UK u BiH je da okuplja sve ljekare iz BiH mlađe od 40 godina koji žele da se edukuju, stiču praktično iskustvo i daju svoj doprinos na polju kardiologije, kao i povezivanje mladih koji se edukuju na polju kardiologije sa kolegama u Evropi i u svijetu. A naša vizija je da ova radna grupa bude rasadnik najboljih kadrova koji će svoje iskustvo koristiti da dalje unaprjeđuju rad udruženja kroz ostale radne grupe i na taj način davati svoj doprinos razvoju kardiologije u našoj državi i šire.

Kroz inicijativu mladi za mlade, u okviru aktivnosti radne grupe, već su održane 4 škole EKG u praksi, kroz koje se najbolje mogla vidjeti opravdanost osnivanja ove radne grupe, jer su sve četiri škole bili izuzetno posjećene i okupile su predavače i učesnike iz cijele države, a sam program škole je ocjenjen kao veoma koristan i interesantan. Takođe kroz Školu EKG u praksi, se mogla vidjeti želja UK u BiH da razvija partnerske odnose sa ustanovama koje takođe rade aktivno iz oblasti edukacije mladih ljekara, kao na primjer sa Zavodom za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, sa kojim je ostvarene izuzetna saradnja.

Do kraja 2022. godine je u planu realizacija još dvije EKG škole na temu akutnog koronarnog sindroma i atrijalne fibrilacije, organizacija sesije Radne grupe mladih kardiologa u okviru kongresa Udruženja kardiologa u BiH u oktobru, te niz drugih aktivnosti.

 

Predsjednik Radne grupe mladi kardiolozi Udruženja kardiologa u BiH

Mr. sc. dr Milan Gluhović