Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

KONTINUIRANA ŠKOLA HOLTER MONITORINGA

Udruženje kardiologa BiH

Štrosmajerova 6

71000 Sarajevo

 

KONTINUIRANA ŠKOLA HOLTER MONITORINGA

(Mjesto održavanje škole: Sjedište UKBiH, Sarajevo, Štrosmajerova 6, prvi sprat)

 

 

30.03.2019. od 8:00 do 16:00 sati

 

Radionica I

 

08:00-09:30  Predavač i voditelj vježbi: Bromabel/Schiller

Šta je Holter-monitoring i vrste Holtera? Višednevni holter, razlika prema loop

eventima i rekorderima.

Tehničke karakteristike Holtera.

Visokorezolutni EKG Holter (Šta sve treba da sadrži nalaz Holtera).

Heart rate variability, heart rate turbulence, evaluacija autonomnog nervnog sistema.

 

09:30-10:15  Vježbe po grupama (voditelji vježbi):

Postavljanje i skidanje Holtera.

Šta sve treba da sadrži nalaz Holtera?

 

10:15-10:30  Pauza

 

Radionica II

 

10:30-11:15 Predavač: Prof. dr. Zumreta Kušljugić

Holter u ishemijskoj bolesti srca. Stratifikacija rizika.

 

11:15-12:00 Predavač: Mr. sc. dr. Elnur Smajić

Uloga holtera kod sinkope. Stratifikacija rizika za SCD.

 

12:00-12:45 Vježbe po grupama (voditelji vježbi): prof. dr. Zumreta Kušljugić, mr. sc. dr. Elnur                      Smajić, dr. sci. Katarina Kovačević

 

12:45-13:00 Pauza

 

13:00-14:00 Pauza za ručak

 

Radionica III

 

14:00-14:45 Predavač: Mr. sc. dr. Elnur Smajić

Holter u kardiomiopatijama. Stratifikacija rizika.

 

14:45-15:30 Predavač: Prof. dr. Belma Pojskić

Holter u srčanoj slabosti. Stratifikacija rizika

 

15:30-16:15 Vježbe po grupama (voditelji vježbi): proif. dr. Belma Pojskić, dr. sci. Katarina

Kovačević

 

 

 

06.04.2019. godine od 8:00 do 16:00 sati

 

Radionica I

 

08:00-08:45 Predavač: Prim. dr. Dževdet Radončić

Holter u ranoj repolarizaciji, WPW sindrom. Stratifikacija rizika.

 

08:45-09:30 Predavač: Dr. sci. Elnur Tahirović

Indikacije, registrovanje signala i praćenje pacemakera (ICD, CRT)

 

09:30-10:15 Vježbe po grupama (voditelji vježbi): prim. dr. Dževdet Radnočić. dr. sci. Elnur

Tahirović

 

10:15-10:30 Pauza

 

Radionica II

 

10:30-11:15 Predavač: Prof. dr. Fahir Baraković

Holter u kompetetivnih sportista

 

11:15-12:00 Predavač: Prof. dr. Mehmed Kulić

Holter nakon kardiohirurških intervencija (TAVI, CABG, Valvule)

 

12:00-12:45 Vježbe po grupama (voditelji vježbi): prof. dr. Fahir Baraković, prof. dr. Mehmed

Kulić

 

12:45-13:45 Ručak

 

Radionica III

 

13:45-14:45 Predavač: Acc. prof. dr. Senka Dinarević

EKG u dječijoj populaciji

Srčane aritmije kod djece

Dijagnostike poremećaja srčanog ritma

Interpretacija poremećaja srčanog ritma kod djece

24 h Holter EKG

Studije 1-5

Zaključak

Reference

 

14:45-15:00 Pauza

 

15:00-15:45 Vježbe po grupama (voditelji vježbi): Acc. prof. dr. Senka Dinarević

 

13.04.2019. god. od 08:00 do 16:00

 

Radionica I   

 

08:00-08:45 Predavač: Dr. sci. Samed Djedović

Holter u elektrofiziološkom ispitivanju i radiofrekventnoj ablaciji

 

08:45-09:30 Predavač: Prof. dr. Nabil Naser

Holter kod elektrolitskih poremećaja, u nekardijalnim stanjima i bolestima

 

09:30-10:15 Vježbe po grupama (voditelji vježbi): dr. sci. Samed Djedović, prof. dr. Nabil Naser

 

10:15-10:30 Pauza

 

Radionica II

 

10:30-11:15 Predavač: Prof. dr. Tamara Preradović-Kovačević

Holter u supraventikularnim poremećajima ritma. Stratifikacija rizika.

 

11:15-12:00 Predavač: Prof. dr. Tamara Preradović-Kovačević

Holter u fibrilaciji atrija. Stratifikacija rizika (RR interval, QT/RR interval, povećan

HRV, česte SVES)

 

12:00:-12:45 Vježbe po grupama (voditelj vježbi): prof. dr. Tamara Preradović-Kovačević + asistent

 

12:45-13:45  Ručak

 

Radionica III

 

13:45-14:30 Predavač: Prof. dr. Dragan Unčanin

Holter u venrtikularnim poremećajima ritma. Stratifikacija rizika.

 

14:30-14:15 Predavač: Prof. dr. Dragan Unčanin

Holter u bradikardijama, Av blokovi, blokovi grane, Brugada sindrom, long QT.

Stratifikacija rizika.

 

14:15-15:00 Vježbe po grupama (voditelji vježbi): prof.dr. Dragan Unčanin + asistent

 

 

Ispit iz škole holtera održaće se 20.04.2019. god. u 10:00 sati.

 

Voditelji Škole: prof.dr. Zumreta Kušljugić, prof.dr. Dragan Unčanin, prof.dr. Tamara Preradović Kovačević, prim.dr. Dževdet Radončić, mr.sc.dr. Elnur Smajić.