Izvještaj radne grupe za interventnu kardiologiju udruženja kardiologa u BiH za period 2013. – 2016. god

U periodu 2013-2015 godine inteventna kardiologija u BiH bilježi dalji razvoj i postiže zašažene rezultate. Novoosnovani invazvini kardiološki centri u Banjaluci (2007god ) i Mostaru (2008 ) kao i Centar za srce u Tuzli(2008) se nakon inicijalnih poteškoća karakterističnih za ranu fazu razvoja (neiskustvo ,mali broj interventnih kardiologa , tehničke i materijalne limitacije…) povećavaju broj dijagnostičkih i terapijskih interventih procedura i postaju high volume centri.

Na prijedlog Radne grupe za interventnu kardiologiju , Udruženje kardiologija je apliciralo za prijem- afilijaciju STENT FOR LIFE INICIJATIVI – Evropskog udruženja kardiologa ,sa ciljem poboljšanja tretmana pacijenata sa akutnim infarktom miokarda u Bosni i Hercegovni

Na Evropskom Kongresu kardiologa u Minhenu 2012. na svečanoj ceremoniji potpisana je Deklaracija o pristupanju SFL inicijativi Evropskog udruženja kardiologa podržanoj od Evropskog Prlamenta u Strazburu.Osnovni cilj inicijative je mogućnost pristupa većini pacijenata sa STEMI infarktom najefikasnoj metodi tretmana primarnoj PCI .

Neposredno po prijemu u SFL inicijativnu uz informiranje Ministarstva zdravlja o poduzetim aktivnostima , na preporuku Minsitarstva zdravlja Federacije Bi H formirana je Radna grupa za izradu –prijedlog Regionalne mreže u tretmanu infarkta miokarda sa predstavnicima svih interventih kardioloških centara u BiH .Radna grupa je održala više sastanaka u prostorijama Ministarstva zdravlja i napravila prijedlog Regionalne mreže u tretmanu infarkta miokarda.

Neposredno po prijemu u SFL inicijativu krenuli smo u promotivne aktivnosti diljem Bosne i Hercegovine .Uz medijsku kampanju i javne istupe aktivno smo učestvovali na brojnim kardiološkim skupovima u zemlji i inostranstvu :

– Redovni stručni sastanak kardiologa BiH održan u Brčkom u 10/2012 je bio povećen SFL inicijativi i tretmnau pacijenata sa infarktom miokardau BiH
– Na Združenom mitingu kardiologa iz Turske i BiH U Tuzli u 11/2012 smo takođe promovirali SFL inicijativu i prezentirali trenutrno stanje u Bosni i Hercegovini
– Jahorina – januar /2013 – sastanka sa kardiolozima Republike Srpske i šireg regiona – okrugli sto na temu SFL inicijativa u Bosni i Hercegovini
– Sarajevo 2/2013 godine – 1. Bosansko – hercegovački interventni kardiološki simpozijum – BICS sa međunarodnim učešćem uz učešće kardiologa, iz Bih,i regiona (Hrvatska, Srbija, Slovenija ,Bugarska )i Norveške u cijelosti posvećen promoviranju SFL inicijative u tretmanu pacijenata sa akutnim infarktom miokarda.

Održani su brojni promotivni skupovi i javna prezentacija SFl inicijative u medijima sa krajnjim ciljem povećanja broja tretiranih pacijenata sa akutnim infarktom miokarda , metodom Primarne PCI –PPCI.

Za potrebe SFL inicijative uradili smo analizu stanja u Bosni i Hercegiovini 2011 godine kada je u pitanje tretmana pacijenata sa akutnim infarktom miokarda.

U toj analizi smo konstatirali da ispod 15% pacijenata se tretira PPCI metodom , preporučenom u smjernicama Evropskog udruženja kardiologa kao najefikasnijom metodom u tremtnu infarklta miokarda.Oko 40% pacijenata tretira se fibrinolitičkom terapijom , a oko 45% pacijenata konzervativno(bez reperfuzione terapije –bilo PCI ili fibrinoliza).

Nakon promocije inicijative i zaživljavanja novih PCI centara u BiH(Banjaluka,Mostar,BHC Tuzla i Bijeljina -centar otovoren 2014) dolazi do posptunog povećanja broja PPCI procedura sa 15% koliko je raportirano u studiji 2011 godine,do 41% STEMI infarkta tretiranih PPCI(podatak Dr Terzić priokupljen direktnim kontaktom sa PCI centrima u BiH) u 2015. godini .

Povećan je broj PPCI/milion stanovnika sa 115/milion stanovnika 2011 godine na 338/milion st. što je zabiljenženo 2015.godine . I pored niz barijera koje su jasno definirane u razvojnoj strategiji SFL inicijative za naredni period, broj tretmana primarnom PPCi je povećan za gotovo trostruko u prethodnom periodu.

Ti rezultati su prezentirani na brojnim međuinarodnim i domaćim mitinzima u prethodnom periodu;

– Na Kongresima kardiologa Srbije i Hrvatske 20014 i 2015. Godine
– 2. BICS(Bosanskohercegovački Interventni Kardiološki simpozijum) , 12/2015 u Tuzli
– SFL Forum ,Prag,2014,2015,3/2016,
– CROINTERVENT (miting intervenntih kardiologa Hrvatske ),Zagreb, 3/2015
– BASICS (miting interventnih kardiologa Srbije) ,Beograd 4/2016
– Kongres kardiologa RSe 5/2016.

Radna grupa za interventnu kardiologiju Urduženja kardiologa BiH u suradnji sa EAPCI (Evropska asocijacija za perkutane koronarne intervencije ) je u proteklom periodu uzela aktivno učešće u organizaciji i održavanju EURO PCR, mitinga interventnih kardiologa Evrope.

U skladu sa tim učestovali smo u organizaciji združenih sesija i prezentirali svoje prikaze intresantnih slučajeva iz kateterizacionih laboratorija u BiH na mitnizima na PCR-u u Parizu sa kolegama iz ostalih evropskih zemalja;

– Rumunija ,Luxemburg i Bosna i Hercegovina , EURO PCR 2014.
– Srbija i Bosna i Hercegovina , EURO PCR2015,
– Luxemburg i Bosna i Hercegovina ,EURO PCR 2016.

Nakon uvida u stanje – monitoringa i snimanja stanja na terenu , prikupljenih rezultata koji su prezentirani na gore navedenim skupovima ,definirane su glavne barijere u realizaciji SFL inicijative u BiH i načini rješavanja problema na 4 nivoa :

– Pacijent (neprepoznavanje simptoma,kašnjenje javljanja u sistem , )
– EMS – Služba Hitne pomoći (nedovoljan broj vozila , neopremljenost vozila , needuciranost osoblja )
– Bolnice (nedovoljan broj interventnih kardiologa, nedovoljno educirano i nemotivisano osoblje)
– Vlast –Ministarstvo zdravstva (nepostojanje Fonda za akutni infarkt- financiranje iz postojećih fondova i kompeticija sa elektivnim programima ,nedostatak Registra za akutni infakrt i definitivno formiranje mreže za akutni infarkt )

Napravljen je program i plan rada za naredni period i deifinirane aktivnosti u cilju otklanjanja prepreka u realizaciji SFL inicijative u Bosni i Hercegovni .

Postavljeni su generalni ciljevi u okviru SFL inicijative , u skladu sa preporukama ESC;

– Najmanje 75% STEMI pacijenata bi trebalo biti tretirano PPCI metodom
– Najmanje 600 pt /1 milion st- trebalio bi biti tretirano PPCI
– Unutar 24 h od početka simptoma svi pacijenti sa STEMI infarktom bi trebali uraditi koronarografiju ,neovisno od toga da li su tretirani PCI metodom.

Prim Dr Ibrahim Terzić,FESC
Predsjednik Radne grupe za interventu kardiologiju UKBIH